Atlantski savet Srbije

Prijava
ažurirano 1:32 PM CEST, May 20, 2018
Naslovi:

Statut

На основу чланова 12. и 22. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/09) и члана 10. Статута Атлантског савета, на седници Скупштине одржаној дана 16.07. 2012.године у Београду усвојен је следећи

СТАТУТ АТЛАНТСКОГ САВЕТА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење АТЛАНТСКИ САВЕТ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева из члана 2. овог Статута.

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

1) развијање демократије у свим сферама живота;
2) подршка добијању достојанственог места Републике Србије у евроатлантским политичким, економским и одбрамбеним структурама;
3) пропагирање националних вредности, интереса и циљева Републике Србије у земљама и народима евроатлантске заједнице;
4) заштита људских права;
5) сарадња са удружењима сродних програмских циљева.
6) развијање позитивног пословног амбијента за домаће и стране инвеститоре;

Члан 3.

Задаци Удружења су:

1) да делује у привредном, јавном и политичком животу Републике Србије у правцу постизања сагласности међу свим чиниоцима у друштву о садржају и формама даљег демократског развоја земље,
2) да организује предавања, састанке, семинаре и друге скупове, ради слободне размене идеја,
3) да пружа помоћ, организује и учествује у активностима које су у вези са делатностима евроатлантских институција,
4) да успоставља везе са другим сродним организацијама у земљи и иностранству,
5) да пружа помоћ сродним орагизацијама у земљи и инострантсву.
6) да ради на оснаживању или стварању позитивног имиџа домаћих и страних компанија у српској јавности;
7) да успостави канале комуникације са надлежним државним органима, у циљу проналажења најбољих решења за нашег члана или компанију која намерава да инвестира у Србију;
8) да пружи асистенцију и помоћ домаћим и страним инвеститорима приликом остварења њихових циљева у нашој земљи, кроз успостављање приоротетних канала комуникације са надлежним државним органима;

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА

Члан 4.

Пун назив Удружења је:

АТЛАНТСКИ САВЕТ.

Скраћени назив Удружења је: АТЛАНТСКИ САВЕТ.

Одлуку о промени назива Удружења доноси Скупштина.

Члан 5.

Удружење има седиште у Београду, у улици _Булевар ослобођења бр. 83 11000 Београд Србија.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 6.


Удружење има печат округлог облика у којем је исписано: "АТЛАНТСКИ САВЕТ Београд".

III ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ

Члан 7.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве и Статут Удружења.

Услов за учлањење у Удружење је да будући члан прихвата и поштује идеје, циљеве, као и Статут Удружења.

Чланови Удружења могу бити домаћа и страна физичка и правна лица.

Члан 8.

Начин учлањивања:

Пријем у чланство Удружења иницира се подношењем писаног захтева у слободној форми са свим релевантним подацима од стране будућег члана и са препорукама најмање два члана Управног одбора Удружења.
Пријем у чланство могућ је и на основу позива будућем члану од стране Управног одбора или Председника Удружења.
Одлуку о пријему новог члана доноси Управни одбор, а на основу претходних активности кандидата у остваривању циљева Удружења.
Да би донео одлуку о пријему новог члана, Управни одбор мора да има кворум који представља присутност више од половине чланова Управног одбора.

Одлука о пријему новог члана је правоваљана ако за њу гласа већина присутних чланова Управног одбора Удружења. За случај да је за или против одлуке гласао исти број чланова у том случају одлучујући је глас Председника Управног одбора.

За више информација кликните на следећи линк

Члан 9.

Чланство у Удружењу престаје:

- давањем писане изјаве о добровољном иступању из Удружења Управном одбору,

- услед неплаћања чланарине после првог априла сваке године,
- услед смрти или престанка члана,
- када се тешко прекрше обавезе члана и одредбе овог Статута,
- када члан својим понашањем крши Закон или се понаша неморално и не поштује начела и циљеве Удружења,

- када члан нарушава углед Удружења или омета реализацију пројеката Удружења.

Одлуку о престанку чланства у Удружењу доноси Управни одбор.
Управни одбор Удружења, да би донео одлуку о престанку чланства у Удружењу, мора да има кворум који представља присутност више од половине чланова.

Одлука о престанку чланства у удружењу је правоваљања ако за њу гласа већина присутних чланова Управног одбора Удружења. За случај да је за или против одлуке гласао исти број чланова у том случају одлучујући је глас Председника Управног одбора.
Члан, незадовољан одлуком о престанку чланства у Удружењу, има право жалбе Скупштини Удружења у року од осам дана од дана достављања одлуке о престанку чланства.
Одлука Скупштине је коначна.

Члан 10.


Члан Удружења има право да:

- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења,
- непосредно учествује у раду органа Удружења у складу са одредбама Статута,

- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан 11.


Члан Удружења је дужан да:

- поштује Статут Удружења,
- активно доприноси остваривању циљева Удружења,
- благовремено плаћа чланарину,
- јача ауторитет Удружења,
- испуњава и спроводи поверене му одлуке и задатке од стране органа Удружења.

Члан 12.

Чланови Друштва могу бити:

A) Редовни чланови који непосредно учествују у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења, и који имају право да бирају и буду бирани у органе Удружења.

Редовни чланови Удружења су:

- Индивидуални чланови односно физичка лица за које ће минимална месечна чланарина бити утврђена посебном одлуком Управног одбора која се доноси на годишњем нивоу.

- Корпоративни чланови односно правна лица којa могу припадати некој од следећих група чланова:

1. Руководећа група - обухвата чланове који сходно месечној чланарини која ће бити утврђена посебном одлуком Управног одбора имају следећа посебна права:
- да буду истакнути као део корпоративне подршке на интернет сајту и пратећим материјалима Удружења,
- на бесплатну индивидуалну чланарину за једног вишег руководиоца,
- позивнице вишим руководиоцима за специјалне догађаје Удружења и друге догађаје и састанке који могу бити од интереса за члана,
- учествују у конференцијским разговорима сходно својим преференцијама са привредним лидерима и новинарима, добијајући директан увид у актуелна збивања.

2. Председничка група - обухвата чланове који сходно месечној чланарини која ће бити утврђена посебном одлуком Управног одбора, поред свих права чланова Руководеће групе, имају још и право:

- на бесплатну индивидуалну чланарину за два виша руководиоца,
- да представе свог вишег руководиоца као говорника или уводничара у конференцијским разговорима Удружења o догађајима од ширег значаја,
- да учествују у радним групама, округлим столовима и стратешким саветовањима Удружења са водећим домаћим и страним лидерима,
- да захтевају један извештај годишње о неком питању, региону или догађају од експерта Удружења,
- на позивницу руководиоцима за округли сто сходно преференцијама члана који се организује квартално са експертима Удружења, и расправља о релевантним темама.

3. Група председавајућег - обухвата чланове који сходно месечној чланарини која ће бити утврђена посебном одлуком Управног одбора, поред свих права утврђених у претходним тачкама 1. и 2., имају још и право:
- да представе свог вишег руководиоца са релевантним искуством као говорника или уводничара у јавном догађају, округлом столу или стратешкој дискусији Удружења са водећим домаћим и страним лидерима,
- да учествује сходно преференцијама члана у кварталним стратешким дискусијама о интернационалним изазовима који утичу ма пословно окружење,
- на специјалну позивницу за годишњу вечеру Управног одбора Удружења.

4. Група глобалних лидера - обухвата чланове који сходно месечној чланарини која ће бити утврђена посебном одлуком Управног одбора, поред свих права утврђених у претходним тачкама 1., 2. и 3. има још и право:
- да захтева једну приватну стратешку дискусију или конференцијски разговор са експертима Удружења прилагођен компанијским потребама,
- да захтева приоритетне састанке и/или разговоре са Председником Удружења,
- на могућност да прилагоди пакет бенефиција у сарадњи са Удружењем.

Б) Почасни чланови који имају право да учествују у раду Скупштине али без права гласа.
Угледнa домаћа и страна, физичка и правна лица могу постати почасни чланови Удружења на основу одлуке Управног одбора.

IV УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 13.

Органи Удружења су:
• Скупштина
• Управни одбор
• Председник и Извршни директор
• Савет Удружења

Члан 14.

Скупштину Удружења чине:

- сви редовни чланови Удружења и
- сви почасни чланови, који имају саветодавну улогу и који су без права на учешће у доношењу одлука.

Члан 15.

Скупштина Удружења надлежна је за одлучивање о следећим питањима:

1. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

2. бира и разрешава чланове Управног одбора;
3. одлучује о удруживању у савезе;
4. разматра и усваја годишњи финансијски извештај;
5. одлучује о статусним променама Удружења;
6. одлучује о престанку рада Удружења;

7. врши друге послове утврђене овим Статутом и законом.

Члан 16.

Седницама Скупштине председава и њима руководи Председник Управног одбора.

У току седнице води се записник који потписују председавајући и записничар.

Члан 17.

Да би доносила одлуке из члана 15. Статута Скупштина мора да има кворум који представља присутност 50% чланова, који су уредно позвани сходно одредби члана 19. овог Статута.
Уколико нема кворума, почетак седнице с истим дневним редом се помера за сат времена. По протеку једног сата седница с истим дневним редом може се одржати и на њој се могу пуноважно доносити одлуке без обзира што нема кворума, уз услов да је присутно најмање 40% чланова удружења.
Приликом одлучивања, сваки редовни члан има један глас.
Скупштина одлуке доноси простом већином гласова присутних чланова.
За промену, измену или допуну Статута, доношење одлукe о престанку рада Удружења или доношење одлуке о било којој статусној промени, потребно је да за такву одлуку гласа две трећине присутних чланова.

Члан 18.

Редовна седница Скупштине Удружења одржава се најмање једном годишње.
Ванредна седница Скупштине мора се сазвати ако се захтев за њено сазивање, у писаном облику, поднесе:
- на основу одлуке Управног одбора,

- на захтев најмање десет редовних чланова Удружења,
- на захтев Председника Удружења.

Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтевa за њено сазивање.

Члан 19.

Скупштина Удружења сазива се писаним позивом.
Писани позив, са назначењем времена и места одржавања седницe Скупштине и предлогом њеног дневног реда, доставља се сваком члану најкасније 7 дана пре дана њеног одржавања.
Kao дан достављања позива, у смислу става 2. овог члана, сматра се дан слања поштом препорученом пошиљком, факсом, курирском службом или електронском поштом.
Скупштина може доносити одлуке и коришћењем конференцијске везе или друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују на састанку могу да се чују и разговарају једно са другим.

Члан 20.

Управни одбор има 7 чланova, koje бира и разрешава Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје три године.

Члан 21.

Управни одбор:

1. спроводи одлуке Скупштине;
2. бира и разрешава Председника Управног одбора чији мандат траје три године;

3. бира и разрешава Председника Удружења чији мандат траје три године;

4.одлучује о пријему нових чланова и о престанку чланства у Удружењу, сходно одредбама овог Статута;

5.бира почасне чланове Удружења на предлог Председника Удружења или Председника Управног одбора или два члана Управног одбора или три члана Савета Удружења;

6.бира чланове Савета Удружења на предлог Председника Удружења и/или председника Управног одбора;

7. води рачуна о материјалном стању Удружења;
8. одлучује о годишњем буџету Удружења;

9. одлучује о формирању огранака – подружница Удружења на територији Србије, који немају својство правног лица;

10.одлучује о висини чланарине за сваку категорију чланова Удружења из члана 12. Статута;
11. верификује извештаје Председника Удружења и регулише пословни однос са њим;
12. одлучује о учешћу у пројектима истраживачких установа, владиних и невладиних организација и фондација, значајним за остваривање циљева Удружења;
13. одлучује о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Удружењу;
14. обавља и друге послове од значаја за рад Удружења и његових органа у складу са Статутом.

Члан 22.

Управни одбор ради у седницама.

Седнице Управног одбора сазива и њима руководи Председник Управног одбора, а у његовом одсуству седницом председава лице које међусобом изаберу чланови Управног одбора.

Председник Управног одбора Удружења мора сазвати седницу Управног одбора ако му захтев за одржавање седнице поднесе најмање два члана Управног одбора.
Седнице Управног одбора одржавају се према потреби, а најмање три пута годишње.

Члан 23.

Управни одбор може пуноважно радити и одлучивати ако седници присуствује више од половине чланова Управног одбора.
У случају поделе гласова одлучујући глас је Председника Управног одбора, односно лица које га замењује.
Управни одбор доноси одлуке простом већином гласова присутних чланова.

Члан Управног одбора који се не слаже са одлуком Управног одбора може издвојити своје мишљење на записник.

На изричит захтев Председника Управног одбора одлуку о посебним питањима Управни одбор доноси консензусом.

Члан 24.

Управни одбор може одлучивати и без сазивања и одржавања седнице, тако да може доносити одлуке и коришћењем конференцијске везе или коришћењем друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују на састанку могу да се чују у да разговарају једно са другим.

Члан 25.

Удружење има Председника који је истовремено извршни директор и заступник Удружења (у даљем тексту: Председник).

Председника бира и разрешава Управни одбор на предлог два члана Управног одбора или десет чланова Удружења.
Председник се бира на период од три године.

Члан 26.

Председник је лице овлашћено за заступање Удружења, a може дати другом лицу посебно писано овлашћење за предузимање одређених послова и радњи из његове надлежности.

Председник одговора за свој рад Скупштини и Управном одбору Удружења, посебно за законитост рада и располагање средствима Удружења.

Члан 27.

Председник има следеће надлежности:

1. предлаже планове рада,

2. стара се о реализацији, координацији и даје непосредне задатке члановима Удружења ради реализације циљева и задатака,
3. предлаже Управном одбору унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Удружењу,
4. одлучује о статусу лица запослених у удружењу,
5. оперативно руководи активностима Удружења, припремом и реализацијом пројеката Удружења, односима са јавношћу,
6. помаже Председнику Управног одбора када се одржавају седнице Управног одбора; анд
7. обавља друге послове које му повери Скупштина или Управни одбор.

Члан 28.

Удружење има Савет као саветодавни орган Управног одбора и Председника Удружења.

Савет Удружења разматра општа питања у вези са деловањем Удружења.

Чланови Савета Удружења су истакнуте личности из јавног живота, из земље и иностранства.
Чланове Савета Удружења бира и разрешава Управни одбор на предлог Председника Удружења и/или председника Управног одбора.

Број чланова Савета Удружења није лимитиран.

IV ИМОВИНА УДРУЖЕЊА

Члан 29.

Удружење може стицати имовину од:

- чланарине,
- добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури),
- финансијксих субвенција,
- оставина,
- камата на улоге,
- закупнине,
- дивиденди,
-на други законом дозвољени начин.

Удружење води пословне књиге, сачињава финасијске извештаје и подлеже вршењу ревизије, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

Члан 30.

За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином.
Чланови Удружења и органа Удружења могу лично одговарати за обавезе Удружења, ако поступају са имовином Удружења као да је у питању њихова лична имовина или злоупотребе Удружење као платформу за незаконите или преварне сврхе.

Члан 31.

Имовина Удружења може се користити једино за остваривање циљева Удружења утврђених овим Статутом.
Имовина Удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа Удружења, Преседнику, запосленима или са њима повезаним лицима.

Члан 32.

Рад Удружења је јаван.
Председник Удружења се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине.

Члан 33.


Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима истих или сличних циљева, о чему одлуку доноси Скупштина.

V ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 34.

Удружење престаје са радом у случајевима предвиђеним законом.
Поред законом предвиђених случајева Удружење може престати и на основу одлуке Скупштине ако се утврди да су престали услови за остваривање циљева Удружења.

Удружење губи статус правног лица брисањем из Регистра удружења који се води код Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Члан 35.

У складу са одредбом чл. 42 Закона о удружењима, у случају престанка рада Удружења, сва имовина Удружења ће припасти Центру за заштиту одојчади, деце и омладине из Београда, ул. Звечанска бр. 7.

VI ИЗМЕНE И ДОПУНE СТАТУТА

Члан 35.

Статут Удружења се може мењати.

Иницијативу за измене и допуне Статута Удружења могу дати:
- Управни одбор,
- Председник, или
- Трећина чланства Скупштине Удружења.

Одлуку о изменама и допунама Статута доноси Скупштина Удружења на начин утврђен у члану 17. став 6 овог Статута.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Удружење ће се у свом раду придржавати Устава Републике Србије, закона и других позитивних прописа.

Члан 37.

Даном доношења овог Статута престаје да важи Статут 11.04.2011. године са свим изменама и допунама.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

Председавајући скупштине Друштва:

Владан Живуловић

Srednja ocena (0)

0 od 5 zvezdica

Ostavite Vaš Komentar

Ostavite kometar bez registracije ili prijave

0 / 500 Zabrana karaktera
Vaš tekst mora biti izmeđun 50-500 karaktera
Vaš kometar će biti proveren pre objavljivanja.
uslovima i pravilima korišćenja.
  • Nema komentara trenutno

  18°C

  Beograd

  Pretežno oblačno

  Vlažnost: 72%

  Vetar: 22.53 km/h

  • 23 maj 2018 27°C 18°C
  • 24 maj 2018 26°C 17°C