Ciljevi

Atlantski savet Srbije se zalaže:

 1. za širenje evroatlantskih ideja i vrednosti, jer su one uslov za ukljucivanje Srbije u evroatlantske integracije. Srpskoj javnosti, ekonomskim i politickim subjektima, nevladinim organizacijama i gradjanima Srbije potrebno je izložiti prednosti tih integracija i približiti principe organizovanja, funkcionisanja i delovanja evroatlantskih struktura i institucija, posebno Saveta Evrope, OEBS-a, «Partnerstva za mir» i drugih organizacija i tela, jer je to bitan uslov ukljucivanja naše zemlje u porodicu evropskih naroda i država. ASS ce razviti poseban program promocije evroatlantskih ideja i u njegovom sprovodenju ce saradivati sa svim proevropski orijentisanim organizacijama u zemlji i regionu, kao i sa medijima i istraživackim institucijama.
 2. Savet ce u okviru saradnje sa partnerskim organizacijama iz drugih zemalja nastojati da maksimalno afirmiše principe spoljne politike naše zemlje, da promoviše naše nacionalne interese i iznosi naše stavove povodom aktuelnih pitanja u Evropi i regionu.
 3. za razvijanje demokratije, civilnog društva, zaštite ljudskih prava i prava manjina, pravne države, za demokratsku kontrolu vojske i policije, jednom recju, za usvajanje svih politickih, ekonomskih i vrednosnih standarda koji našu zemlju približavaju evropskoj zajednici naroda. To je složen proces u kome se neminovno menjaju institucije, društveni odnosi, politicka shvatanja, strateška i takticka opredeljenja politickih subjekata, kao i svest ljudi, njihove vrednosne orijentacije i verovanja.
 4. podržavajuci spoljnopoliticku orijentaciju demokratskih vlasti u Srbiji, Savet ce se zalagati za miroljubivo rešavanje svih sporova i sukoba, za afirmisanje sistema kolektivne bezbednosti i uzdržavanje od upotrebe sile, za striktno poštovanje teritorijalnog integriteta i principa nepromenljivosti granica. Savet smatra da se Srbija mora što brže oslobadati balasta prošlosti i energicno raditi na normalizaciji odnosa sa susednim zemljama i državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ, na uspostavljanju poverenja i na ekonomskoj reintegraciji citavog regiona.
 5. Savet se zalaže za ukljucivanje Srbije u postojece odbrambene i bezbedonosne sisteme u Evropi. Jedan od takvih sistema je «Partnerstvo za mir» – program saradnje 26 zemalja NATO i 20 zemalja u Evropi i Aziji, ukljucujuci Rusku federaciju i Ukrajinu. Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina su jedine zemlje izvan te organizacije na ogromnom evroatlanskom prostoru koji stremi saradnji i integraciji. Jasno je koliko je to krupan problem sa stanovišta naših nacionalnih, bezbednosnih, politickih i ekonomskih interesa.
  Savet treba da radi i na približavanju Srbije NATO-u. Miloševiceva izolacionisticka politika, koja nas je dovela u sukob sa celim svetom, imala je samo jedan cilj: da sistematskim stvaranjem atmosfere ratne ugroženosti postigne politicku homogenizaciju i time ocuva licnu vlast. Deset godina njegove vladavine samo je tragicna epizoda naše istorije, dok bi približavanje evroatlantskoj zajednici znacilo vracanje naše zemlje tradicionalnim saveznicima i povratak na ono mesto u istoriji na koje smo s razlogom bili ponosni.
  Svesni smo trauma iz bliže prošlosti i žrtava koje su pale, ali nas upravo te žrtve obavezuju da energicno radimo na tome da više nikada ne dode do takvih sukoba. Ponovno zauzimanje tog istorijskog mesta koje je naša zemlja ranije imala strateški je nacionalni interes i za njega se treba hrabro i bez predrasuda zalagati, jer svako oklevanje na tom putu znaci gubljenje dragocenog vremena. Tome se suprotstavljaju samo demagozi koji se boje otkrivanja vlastite krivice za katastrofu u koju su doveli našu zemlju. Konacno, clanstvo u evroatlantskim strukturama je garancija stabilnosti, kao jedan od najvažnijih uslova da se privuku direktna strana ulaganja. Stoga je težnja za clanstvom u evroatlantskim asocijacijama ujedno i borba za ekonomski oporavak naše zemlje.
 6. ukljucivanje Srbije u «Partnerstvo za mir» i druge evropske bezbednosne integracije znaci i temeljnu reformu sistema odbrane, redukciju vojnih efektiva, izlazak iz izolacionizma i uspostavljanje medunarodne vojne saradnje i razvijanje civilno-vojnih odnosa na savremenim demokratskim principima. To su ciljevi koje ce Atlantski Savet Srbije trajno podržavati i afirmisati.
 7. Savet snažno podržava aktivnosti državnih tela za jug Srbije i Kosovo i Metohiju, jer je njihov rad pravi model za rešavanje politickih problema i dokaz da je konstruktivna saradnja sa medunarodnom zajednicom najbolji nacin ostvarivanja vitalnih nacionalnih interesa. Takav model se mora primeniti i prilikom rešavanja konacnog statusa Kosova i Metohije. Atlantski Savet Srbije smatra da je Kosovo i Metohija neodvojivi deo Srbije i da ono mora da bude ustrojeno na principima multinacionalnosti i multikulturalnosti. Na Kosovu i Metohiji se mora uspostaviti bezbednost za sve njegove stanovnike, omoguciti nesmetana sloboda kretanja, zaštita imovinskih prava, kulturnih spomenika i dobara i ostvarivanje ljudskih prava u najširem smislu, a sve to mora rezultirati povratkom izbeglica i njihovom integracijom u kosovsko društvo.
 8. Atlantski Savet Srbije deli uverenje progresivnog sveta da je terorizam najozbiljnija pretnja savremenom covecanstvu. Nastavak teroristickih aktivnosti biološkim oružjem i pretnja nuklearnim naoružanjem, do kojega mogu doci neke militantne grupe, daje još veci znacaj borbi protiv terorizma. Sa stanovišta te borbe balkanski region je narocito znacajan iz više razloga. Gradanski ratovi koji su trajali citavu deceniju doveli su do stvaranja velikog broja paramilitarnih organizacija. Iako su one formalno raspuštene, njihovi clanovi su i dalje pod snažnim uticajem ekstremnih politickih ideja, veliki broj njih i dalje poseduje naoružanje do kojeg su došli u ratu. Ogromne ratne i posleratne frustracije (osecaj poraza i neostvarenih ciljeva rata, siromaštvo i beda, loše društvene i ekonomske perspektive) predstavljaju pogodno tle za razne oblike ekstremizma koji nisu daleko od terorizma. Gotovo u svim balkanskim društvima postoji snažna “siva zona” koja ima veliki uticaj i na politicka zbivanja. Ona obuhvata nelegalnu ekonomiju (trgovinu cigaretama, drogom, alkoholom), klasicnu mafiju, citavu mrežu korupcionaških aktivnosti, u kojoj se ostvaruju enormni ekstraprofiti, a sve to može da predstavlja mocan ekonomski oslonac za finansiranje raznih teroristickih aktivnosti, kako u regionu, tako i u ostalim delovima sveta.
  Atlantski Savet Srbije ce razviti poseban program borbe protiv terorizma i u njegovom sprovodenju ce saradivati sa drugim nevladinim organizacijama u zemlji i svetu, sa partnerima iz ATA, naucnim i istraživackim institucijama i medijima.
 9. Savet ce biti inicijator povezivanja poslovnih ljudi iz zemlje i sveta, promoter i popularizator ekonomskih reformi i privatizacije. On ce podržavati demokratske snage koje se zalažu za modernizaciju privrede i društva i što bržu integraciju u svetsku ekonomiju.
 10. Savet ce razvijati intenzivne odnose s medijima i javnošcu uopšte. Svoje aktivnosti ce promovisati preko veb stranice, publikacija kao i stalnim kontaktima sa sredstima javnog informisanja. ASS ce podržavati društvene i politicke snage koje se bore za slobodu govora i medija i nastojace da i sam doprinese tim vrednostima. ASS ce negovati dijalog, toleranciju i razlicita mišljenja. Nastojace da u svoje aktivnosti ukljuci politicke lidere, poslovne ljude, licnosti iz vojnih i policijskih struktura, diplomate, naucnike i strucnjake iz razlicitih oblasti, novinare iz zemlje i sveta

* * *

Na kraju, još jednom cvrsto izražavamo opredeljenje da pomognemo promovisanje evroatlantskih ideja u Srbiji i interesa naše zemlje u evroatlantskoj zajednici. Zato kao moto Saveta isticemo slogan:

EVROPA U SRBIJI – SRBIJA U EVROPI