Statut

Na osnovu članova 12. i 22. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS” broj 51/09) i člana 10. Statuta Atlantskog saveta, na sednici Skupštine održanoj dana 16.07. 2012.godine u Beogradu usvojen je sledeći

STATUT ATLANTSKOG SAVETA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Udruženje ATLANTSKI SAVET (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva iz člana 2. ovog Statuta.

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

1) razvijanje demokratije u svim sferama života;
2) podrška dobijanju dostojanstvenog mesta Republike Srbije u evroatlantskim političkim, ekonomskim i odbrambenim strukturama;
3) propagiranje nacionalnih vrednosti, interesa i ciljeva Republike Srbije u zemljama i narodima evroatlantske zajednice;
4) zaštita ljudskih prava;
5) saradnja sa udruženjima srodnih programskih ciljeva.
6) razvijanje pozitivnog poslovnog ambijenta za domaće i strane investitore;

Član 3.

Zadaci Udruženja su:

1) da deluje u privrednom, javnom i političkom životu Republike Srbije u pravcu postizanja saglasnosti među svim činiocima u društvu o sadržaju i formama daljeg demokratskog razvoja zemlje,
2) da organizuje predavanja, sastanke, seminare i druge skupove, radi slobodne razmene ideja,
3) da pruža pomoć, organizuje i učestvuje u aktivnostima koje su u vezi sa delatnostima evroatlantskih institucija,
4) da uspostavlja veze sa drugim srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu,
5) da pruža pomoć srodnim oragizacijama u zemlji i inostrantsvu.
6) da radi na osnaživanju ili stvaranju pozitivnog imidža domaćih i stranih kompanija u srpskoj javnosti;
7) da uspostavi kanale komunikacije sa nadležnim državnim organima, u cilju pronalaženja najboljih rešenja za našeg člana ili kompaniju koja namerava da investira u Srbiju;
8) da pruži asistenciju i pomoć domaćim i stranim investitorima prilikom ostvarenja njihovih ciljeva u našoj zemlji, kroz uspostavljanje priorotetnih kanala komunikacije sa nadležnim državnim organima;

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE UDRUŽENjA

Član 4.

Pun naziv Udruženja je:

ATLANTSKI SAVET.

Skraćeni naziv Udruženja je: ATLANTSKI SAVET.

Odluku o promeni naziva Udruženja donosi Skupština.

Član 5.

Udruženje ima sedište u Beogradu, u ulici _Bulevar oslobođenja br. 83 11000 Beograd Srbija.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 6.

Udruženje ima pečat okruglog oblika u kojem je ispisano: “ATLANTSKI SAVET Beograd”.

III ČLANSTVO I ORGANI

Član 7.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja.

Uslov za učlanjenje u Udruženje je da budući član prihvata i poštuje ideje, ciljeve, kao i Statut Udruženja.

Članovi Udruženja mogu biti domaća i strana fizička i pravna lica.

Član 8.

Način učlanjivanja:

Prijem u članstvo Udruženja inicira se podnošenjem pisanog zahteva u slobodnoj formi sa svim relevantnim podacima od strane budućeg člana i sa preporukama najmanje dva člana Upravnog odbora Udruženja.
Prijem u članstvo moguć je i na osnovu poziva budućem članu od strane Upravnog odbora ili Predsednika Udruženja.
Odluku o prijemu novog člana donosi Upravni odbor, a na osnovu prethodnih aktivnosti kandidata u ostvarivanju ciljeva Udruženja.
Da bi doneo odluku o prijemu novog člana, Upravni odbor mora da ima kvorum koji predstavlja prisutnost više od polovine članova Upravnog odbora.

Odluka o prijemu novog člana je pravovaljana ako za nju glasa većina prisutnih članova Upravnog odbora Udruženja. Za slučaj da je za ili protiv odluke glasao isti broj članova u tom slučaju odlučujući je glas Predsednika Upravnog odbora.

Za više informacija kliknite na sledeći link

Član 9.

Članstvo u Udruženju prestaje:

– davanjem pisane izjave o dobrovoljnom istupanju iz Udruženja Upravnom odboru,

– usled neplaćanja članarine posle prvog aprila svake godine,
– usled smrti ili prestanka člana,
– kada se teško prekrše obaveze člana i odredbe ovog Statuta,
– kada član svojim ponašanjem krši Zakon ili se ponaša nemoralno i ne poštuje načela i ciljeve Udruženja,

– kada član narušava ugled Udruženja ili ometa realizaciju projekata Udruženja.

Odluku o prestanku članstva u Udruženju donosi Upravni odbor.
Upravni odbor Udruženja, da bi doneo odluku o prestanku članstva u Udruženju, mora da ima kvorum koji predstavlja prisutnost više od polovine članova.

Odluka o prestanku članstva u udruženju je pravovaljanja ako za nju glasa većina prisutnih članova Upravnog odbora Udruženja. Za slučaj da je za ili protiv odluke glasao isti broj članova u tom slučaju odlučujući je glas Predsednika Upravnog odbora.
Član, nezadovoljan odlukom o prestanku članstva u Udruženju, ima pravo žalbe Skupštini Udruženja u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke o prestanku članstva.
Odluka Skupštine je konačna.

Član 10.

Član Udruženja ima pravo da:

– ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
– neposredno učestvuje u radu organa Udruženja u skladu sa odredbama Statuta,

– bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član 11.

Član Udruženja je dužan da:

– poštuje Statut Udruženja,
– aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja,
– blagovremeno plaća članarinu,
– jača autoritet Udruženja,
– ispunjava i sprovodi poverene mu odluke i zadatke od strane organa Udruženja.

Član 12.

Članovi Društva mogu biti:

A) Redovni članovi koji neposredno učestvuju u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja, i koji imaju pravo da biraju i budu birani u organe Udruženja.

Redovni članovi Udruženja su:

– Individualni članovi odnosno fizička lica za koje će minimalna mesečna članarina biti utvrđena posebnom odlukom Upravnog odbora koja se donosi na godišnjem nivou.

– Korporativni članovi odnosno pravna lica koja mogu pripadati nekoj od sledećih grupa članova:

1. Rukovodeća grupa – obuhvata članove koji shodno mesečnoj članarini koja će biti utvrđena posebnom odlukom Upravnog odbora imaju sledeća posebna prava:
– da budu istaknuti kao deo korporativne podrške na internet sajtu i pratećim materijalima Udruženja,
– na besplatnu individualnu članarinu za jednog višeg rukovodioca,
– pozivnice višim rukovodiocima za specijalne događaje Udruženja i druge događaje i sastanke koji mogu biti od interesa za člana,
– učestvuju u konferencijskim razgovorima shodno svojim preferencijama sa privrednim liderima i novinarima, dobijajući direktan uvid u aktuelna zbivanja.

2. Predsednička grupa – obuhvata članove koji shodno mesečnoj članarini koja će biti utvrđena posebnom odlukom Upravnog odbora, pored svih prava članova Rukovodeće grupe, imaju još i pravo:

– na besplatnu individualnu članarinu za dva viša rukovodioca,
– da predstave svog višeg rukovodioca kao govornika ili uvodničara u konferencijskim razgovorima Udruženja o događajima od šireg značaja,
– da učestvuju u radnim grupama, okruglim stolovima i strateškim savetovanjima Udruženja sa vodećim domaćim i stranim liderima,
– da zahtevaju jedan izveštaj godišnje o nekom pitanju, regionu ili događaju od eksperta Udruženja,
– na pozivnicu rukovodiocima za okrugli sto shodno preferencijama člana koji se organizuje kvartalno sa ekspertima Udruženja, i raspravlja o relevantnim temama.

3. Grupa predsedavajućeg – obuhvata članove koji shodno mesečnoj članarini koja će biti utvrđena posebnom odlukom Upravnog odbora, pored svih prava utvrđenih u prethodnim tačkama 1. i 2., imaju još i pravo:
– da predstave svog višeg rukovodioca sa relevantnim iskustvom kao govornika ili uvodničara u javnom događaju, okruglom stolu ili strateškoj diskusiji Udruženja sa vodećim domaćim i stranim liderima,
– da učestvuje shodno preferencijama člana u kvartalnim strateškim diskusijama o internacionalnim izazovima koji utiču ma poslovno okruženje,
– na specijalnu pozivnicu za godišnju večeru Upravnog odbora Udruženja.

4. Grupa globalnih lidera – obuhvata članove koji shodno mesečnoj članarini koja će biti utvrđena posebnom odlukom Upravnog odbora, pored svih prava utvrđenih u prethodnim tačkama 1., 2. i 3. ima još i pravo:
– da zahteva jednu privatnu stratešku diskusiju ili konferencijski razgovor sa ekspertima Udruženja prilagođen kompanijskim potrebama,
– da zahteva prioritetne sastanke i/ili razgovore sa Predsednikom Udruženja,
– na mogućnost da prilagodi paket beneficija u saradnji sa Udruženjem.

B) Počasni članovi koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine ali bez prava glasa.
Ugledna domaća i strana, fizička i pravna lica mogu postati počasni članovi Udruženja na osnovu odluke Upravnog odbora.

IV UPRAVLjANjE DRUŠTVOM

Član 13.

Organi Udruženja su:
• Skupština
• Upravni odbor
• Predsednik i Izvršni direktor
• Savet Udruženja

Član 14.

Skupštinu Udruženja čine:

– svi redovni članovi Udruženja i
– svi počasni članovi, koji imaju savetodavnu ulogu i koji su bez prava na učešće u donošenju odluka.

Član 15.

Skupština Udruženja nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

2. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
3. odlučuje o udruživanju u saveze;
4. razmatra i usvaja godišnji finansijski izveštaj;
5. odlučuje o statusnim promenama Udruženja;
6. odlučuje o prestanku rada Udruženja;

7. vrši druge poslove utvrđene ovim Statutom i zakonom.

Član 16.

Sednicama Skupštine predsedava i njima rukovodi Predsednik Upravnog odbora.

U toku sednice vodi se zapisnik koji potpisuju predsedavajući i zapisničar.

Član 17.

Da bi donosila odluke iz člana 15. Statuta Skupština mora da ima kvorum koji predstavlja prisutnost 50% članova, koji su uredno pozvani shodno odredbi člana 19. ovog Statuta.
Ukoliko nema kvoruma, početak sednice s istim dnevnim redom se pomera za sat vremena. Po proteku jednog sata sednica s istim dnevnim redom može se održati i na njoj se mogu punovažno donositi odluke bez obzira što nema kvoruma, uz uslov da je prisutno najmanje 40% članova udruženja.
Prilikom odlučivanja, svaki redovni član ima jedan glas.
Skupština odluke donosi prostom većinom glasova prisutnih članova.
Za promenu, izmenu ili dopunu Statuta, donošenje odluke o prestanku rada Udruženja ili donošenje odluke o bilo kojoj statusnoj promeni, potrebno je da za takvu odluku glasa dve trećine prisutnih članova.

Član 18.

Redovna sednica Skupštine Udruženja održava se najmanje jednom godišnje.
Vanredna sednica Skupštine mora se sazvati ako se zahtev za njeno sazivanje, u pisanom obliku, podnese:
– na osnovu odluke Upravnog odbora,

– na zahtev najmanje deset redovnih članova Udruženja,
– na zahtev Predsednika Udruženja.

Vanredna sednica Skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Član 19.

Skupština Udruženja saziva se pisanim pozivom.
Pisani poziv, sa naznačenjem vremena i mesta održavanja sednice Skupštine i predlogom njenog dnevnog reda, dostavlja se svakom članu najkasnije 7 dana pre dana njenog održavanja.
Kao dan dostavljanja poziva, u smislu stava 2. ovog člana, smatra se dan slanja poštom preporučenom pošiljkom, faksom, kurirskom službom ili elektronskom poštom.
Skupština može donositi odluke i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim.

Član 20.

Upravni odbor ima 7 članova, koje bira i razrešava Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje tri godine.

Član 21.

Upravni odbor:

1. sprovodi odluke Skupštine;
2. bira i razrešava Predsednika Upravnog odbora čiji mandat traje tri godine;

3. bira i razrešava Predsednika Udruženja čiji mandat traje tri godine;

4.odlučuje o prijemu novih članova i o prestanku članstva u Udruženju, shodno odredbama ovog Statuta;

5.bira počasne članove Udruženja na predlog Predsednika Udruženja ili Predsednika Upravnog odbora ili dva člana Upravnog odbora ili tri člana Saveta Udruženja;

6.bira članove Saveta Udruženja na predlog Predsednika Udruženja i/ili predsednika Upravnog odbora;

7. vodi računa o materijalnom stanju Udruženja;
8. odlučuje o godišnjem budžetu Udruženja;

9. odlučuje o formiranju ogranaka – podružnica Udruženja na teritoriji Srbije, koji nemaju svojstvo pravnog lica;

10.odlučuje o visini članarine za svaku kategoriju članova Udruženja iz člana 12. Statuta;
11. verifikuje izveštaje Predsednika Udruženja i reguliše poslovni odnos sa njim;
12. odlučuje o učešću u projektima istraživačkih ustanova, vladinih i nevladinih organizacija i fondacija, značajnim za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
13. odlučuje o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Udruženju;
14. obavlja i druge poslove od značaja za rad Udruženja i njegovih organa u skladu sa Statutom.

Član 22.

Upravni odbor radi u sednicama.

Sednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu sednicom predsedava lice koje međusobom izaberu članovi Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora Udruženja mora sazvati sednicu Upravnog odbora ako mu zahtev za održavanje sednice podnese najmanje dva člana Upravnog odbora.
Sednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

Član 23.

Upravni odbor može punovažno raditi i odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine članova Upravnog odbora.
U slučaju podele glasova odlučujući glas je Predsednika Upravnog odbora, odnosno lica koje ga zamenjuje.
Upravni odbor donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova.

Član Upravnog odbora koji se ne slaže sa odlukom Upravnog odbora može izdvojiti svoje mišljenje na zapisnik.

Na izričit zahtev Predsednika Upravnog odbora odluku o posebnim pitanjima Upravni odbor donosi konsenzusom.

Član 24.

Upravni odbor može odlučivati i bez sazivanja i održavanja sednice, tako da može donositi odluke i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju u da razgovaraju jedno sa drugim.

Član 25.

Udruženje ima Predsednika koji je istovremeno izvršni direktor i zastupnik Udruženja (u daljem tekstu: Predsednik).

Predsednika bira i razrešava Upravni odbor na predlog dva člana Upravnog odbora ili deset članova Udruženja.
Predsednik se bira na period od tri godine.

Član 26.

Predsednik je lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja, a može dati drugom licu posebno pisano ovlašćenje za preduzimanje određenih poslova i radnji iz njegove nadležnosti.

Predsednik odgovora za svoj rad Skupštini i Upravnom odboru Udruženja, posebno za zakonitost rada i raspolaganje sredstvima Udruženja.

Član 27.

Predsednik ima sledeće nadležnosti:

1. predlaže planove rada,

2. stara se o realizaciji, koordinaciji i daje neposredne zadatke članovima Udruženja radi realizacije ciljeva i zadataka,
3. predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Udruženju,
4. odlučuje o statusu lica zaposlenih u udruženju,
5. operativno rukovodi aktivnostima Udruženja, pripremom i realizacijom projekata Udruženja, odnosima sa javnošću,
6. pomaže Predsedniku Upravnog odbora kada se održavaju sednice Upravnog odbora; and
7. obavlja druge poslove koje mu poveri Skupština ili Upravni odbor.

Član 28.

Udruženje ima Savet kao savetodavni organ Upravnog odbora i Predsednika Udruženja.

Savet Udruženja razmatra opšta pitanja u vezi sa delovanjem Udruženja.

Članovi Saveta Udruženja su istaknute ličnosti iz javnog života, iz zemlje i inostranstva.
Članove Saveta Udruženja bira i razrešava Upravni odbor na predlog Predsednika Udruženja i/ili predsednika Upravnog odbora.

Broj članova Saveta Udruženja nije limitiran.

IV IMOVINA UDRUŽENjA

Član 29.

Udruženje može sticati imovinu od:

– članarine,
– dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi),
– finansijksih subvencija,
– ostavina,
– kamata na uloge,
– zakupnine,
– dividendi,
-na drugi zakonom dozvoljeni način.

Udruženje vodi poslovne knjige, sačinjava finasijske izveštaje i podleže vršenju revizije, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Član 30.

Za svoje obaveze Udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.
Članovi Udruženja i organa Udruženja mogu lično odgovarati za obaveze Udruženja, ako postupaju sa imovinom Udruženja kao da je u pitanju njihova lična imovina ili zloupotrebe Udruženje kao platformu za nezakonite ili prevarne svrhe.

Član 31.

Imovina Udruženja može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva Udruženja utvrđenih ovim Statutom.
Imovina Udruženja ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa Udruženja, Presedniku, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Član 32.

Rad Udruženja je javan.
Predsednik Udruženja se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine.

Član 33.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima istih ili sličnih ciljeva, o čemu odluku donosi Skupština.

V PRESTANAK RADA UDRUŽENjA

Član 34.

Udruženje prestaje sa radom u slučajevima predviđenim zakonom.
Pored zakonom predviđenih slučajeva Udruženje može prestati i na osnovu odluke Skupštine ako se utvrdi da su prestali uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Udruženje gubi status pravnog lica brisanjem iz Registra udruženja koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Član 35.

U skladu sa odredbom čl. 42 Zakona o udruženjima, u slučaju prestanka rada Udruženja, sva imovina Udruženja će pripasti Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine iz Beograda, ul. Zvečanska br. 7.

VI IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 35.

Statut Udruženja se može menjati.

Inicijativu za izmene i dopune Statuta Udruženja mogu dati:
– Upravni odbor,
– Predsednik, ili
– Trećina članstva Skupštine Udruženja.

Odluku o izmenama i dopunama Statuta donosi Skupština Udruženja na način utvrđen u članu 17. stav 6 ovog Statuta.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

Udruženje će se u svom radu pridržavati Ustava Republike Srbije, zakona i drugih pozitivnih propisa.

Član 37.

Danom donošenja ovog Statuta prestaje da važi Statut 11.04.2011. godine sa svim izmenama i dopunama.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući skupštine Društva:

Vladan Živulović